Kuwait Routine Analysis Service (KRAS)

KRAS is een Q8 analyse-systeem voor de bepaling van de conditie van een olie alsmede de bepaling van de conditie van de voertuigen en/of machines waarin deze olie werd gebruikt. Regelmatige analyse van de olie leidt tot het vaststellen van optimale verversingsintervallen en kan schade aan voertuigen en/of machines voorkomen. KRAS biedt snelle en betrouwbare resultaten via e-mail of via een klanten-login waarmee analyse resultaten direct via internet kunnen worden geraadpleegd.

KRAS resultaten worden gerapporteerd in zeer informatieve analyserapporten. De rapporten bevatten een conclusie en aanbeveling van de actie(s) welke zijn vereist. Veel aspecten zijn weergegeven in het rapport. Sommige gegevens zijn weergegeven in grafische vorm met een minimum- en maximumniveau om snel een totaal overzicht te geven. Informatie over de meest voorkomende KRAS testen is hieronder weergegeven.

KRAS – Test Informatie

Viscositeit – De viscositeit is één van de belangrijkste eigenschappen van aardolieproducten. De viscositeit van de gebruikte olie wordt gemeten en vergeleken met de oorspronkelijke viscositeit van de verse olie. Op deze wijze kan een verhoging of verlaging van de viscositeit vastgesteld worden. Een verhoging van de viscositeit wijst op oxidatie, bijvulling met een onjuist product, roetvorming, of contaminatie met vuil en/of antivries. Een verlaging van de viscositeit wijst op brandstofverdunning, bijvulling met een onjuist product of is het gevolg van zogenaamde shear stability.

Totaal Base Getal – Het Totaal Base Getal (Total Base Number - TBN) is een maat voor het vermogen van de olie zuren te neutraliseren. Olie met een hogere TBN zal een hoger niveau van bescherming tegen zuren bieden.

Totaal Zuur Getal – Het Totaal Zuur Getal (Total Acid Number - TAN) is een maat voor de hoeveelheid zuur en zuur-achtig materiaal (oxidatie en nitratie harsen) in de olie. De TAN analyse kan worden gebruikt om de optimale olieverversingsperiode vast te stellen.

pH - pH is een maat voor de zuurgraad of basiciteit van een oplossing. De pH-waarde kan worden gebruikt als een indicator voor de olieverversingsperiode.

Oxidatie - Oxidatie van de olie treedt op wanneer olie wordt blootgesteld aan zuurstof in combinatie met hoge temperaturen gedurende langere perioden. Oxidatie en kan leiden tot verdikking van de olie. Oxidatie is ook de oorzaak van de vorming van diverse neerslagen zoals harsachtige stoffen en koolstof.

Nitratie - Nitratie betreft degratie van de olie door een reactie met gasvormige stikstofoxiden (NOx), die zijn gevormd tijdens de verbranding. Een hoge nitratie van de olie wijst op poblemen als slib, roest en corrosie.

Water - Water contaminatie kan tot verschillende problemen leiden. Reeds bij een watergehalte vanaf 100 mg/kg kunnen problemen als vorming van schuim, emulsies en slib optreden wat bijvoorbeeld weer tot blokkage van systeemfilters kan leiden.

Inductively Coupled plasma (ICP) - Een ICP is een instrument dat is gebaseerd op emissie-spectrometrie. Het wordt gebruikt voor de bepaling van metalen zoals slijtage metalen van het systeem, olie-additiefmetalen en verontreinigende metalen. In totaal worden 20 elementen gemeten en gerapporteerd in mg/kg. De ICP resultaten geven een goede indruk van de conditie van zowel de olie als de voertuigen en machines.

Brandstofverdunning - De aanwezigheid van de brandstof in motorolie verlaagt de viscositeit en het detergerend vermogen van de olie. Een kleine hoeveelheid brandstofverdunning is altijd te verwachten, maar hoge hoeveelheden  worden beschouwd als zeer ernstig, omdat die kunnen leiden tot ernstige schade aan de motor. De meest nauwkeurige methode voor de bepaling van de brandstofverdunning is gaschromatografie. Dit is een analyse methode die is gebaseerd op scheiding van componenten op basis van kookpunten.
 
Millipore Filtratie - Het resultaat van de Millipore filtratie test wijst op de aanwezigheid van deeltjes in de olie en wordt uitgedrukt in mg/l. Het millipore resultaat is een indicatie van de reinheid van de olie.

Onoplosbaar materiaal en dispersie - Onoplosbare stof is een belangrijke olie- en motorconditie indicator. Roet en dispersie worden gemeten door middel van de zgn. spot test. De resultaten worden vergeleken met standaarden en worden gerapporteerd in % roet en % dispersie.

Vlampunt (go of no-go bij 190 °C) - Een laag vlampunt duidt op de aanwezigheid van brandstof. Onder bepaalde voorwaarden wordt een kleine hoeveelheid monster verwarmd tot 190 °C wat vervolgens wordt gecontroleerd op ontsteking (flash) bij die temperatuur.

KRAS login

Fill out your username and password to get access to the KRAS system.

User ID:

Password:

Contact our technical department to get access to this service.